فهرست

مهمترین وظایف واحد ارزیابی عملکرد

۱- همکاری در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد واحدها

۲- اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوطه

۳- پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به بالاترین مقام مسئول دستگاه

۴- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و عملکرد واحدهای تابعه و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهادات لازم

۵- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد و     شاخص های مورد عمل در واحدهای اجرایی و ارائه یپشنهادهای لازم

۶- تهیه و تنظیم چک لیست های مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه

 

ارزیابی عملکرد چیست؟ 


ارزیابی عبارت است از فرآیند سنجش، ارزش گذاری و قضاوت.
عملکرد عبارت است از چگونگی انجام وظایف، فعالیّت ها و نتایج حاصله

 هدف از ارزیابی عملکرد چیست؟ 


سنجش، ارزش گذاری و قضاوت در خصوص عملکرد واحدها براساس قوانین و مقررات مربوط با رویکرد معیارهای اثربخشی، کارائی، اقتصادی و اخلاقی به منظور ارتقاء کیفیت خدمات دولتی

 اهداف کلی ارزیابی عملکرد دانشگاه ها کدامند؟


۱- ایجاد فضای رقابتی مثبت در جهت تعالی سازمانی
۲- ایجاد فضای مناسب برای تبادل تجربیات موفق
۳- بهبود کیفیت، کارائی و اثربخشی خدمات ارائه شده

 اهداف اختصاصی ارزیابی عملکرد دانشگاه ها کدامند؟


۱- شناسائی و تعیین ظرفیت ها و توانایی های بالقوه و بالفعل
۲- شناسائی و تعیین فاصله بین اهداف و واقعیت ها
۳- آگاهی از عملکرد، دستاوردها، نوآوری ها، موفقیت ها، محدودیت ها، ضعف ها و مشکلات
۴- آگاهی از اطلاعات و برنامه های اختصاصی که امکان دسترسی به آنها در محل ستاد مرکزی وزارت متبوع مقدور نمی باشد
۵- تعیین میزان انحراف از مسیر سیاست ها، طرح ها و برنامه ها
۶- آگاهی از اثرات سیاست های ابلاغی ستاد مرکزی و ارزیابی نتایج حاصله در جهت تعدیل برنامه ها و سیاست های آتی
۷- برقراری ارتباط مناسب و منطقی با مسئولین، مدیران و کارشناسان دانشگاهی
۸- ایجاد انگیزش در مدیران و کارکنان محیطی