فهرست

مهمترین وظایف واحد بازرسی

۱- تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر دوره ای و یا موردی از واحد های تحت پوشش دستگاه در بخش خصوصی و دولتی برای سنجش میزان مطابقت عمل و عملکرد اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها، دستور العمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی

۲- بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحد های مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع

۳- تهیه گزارش های نوبتی در فواصل مختلف ماهانه، سه ماهه ، شش ماهه، نه ماهه و یا سالانه برای اطلاع بالاترین مقام اجرایی دستگاه از عملکرد واحد های مختلف

۴- برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصول 88 و90 مجلس شورای اسلامی و واحد های نظر سنجی دستگاه ها و رسانه های جمعی و مطبوعات
 
۵- تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها، مدیریت ها و کارکنان براساس بازرسی های انجام شده

۶- کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و بالاترین مقام اجرایی دستگاه

۷- آموزش و توانمند سازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دستگاه

۸- اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای  استخدامی آنها در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط