فهرست

مهمترین وظایف واحد پاسخگویی به شکایات

۱- دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم(مراجعین) از واحد های تحت پوشش و کارکنان دستگاه  

۲- بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی 

۳- بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور

۴- پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحد های تخصّصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان

۵- جمع بندی شکایات در مقاطع مختلف زمانی و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرایی دستگاه به گونه ای که موجب کاهش شکایات  مردمی گردد.

۶- پیگیری نتایج گزارش های تهیه شده

۷- پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان

 

اهداف پاسخگویی به شکایات: 

 

۱- ارتقاء سطح پاسخگویی واحدهای تابعه به کارکنان و ارباب رجوع

۲- افزایش میزان رضایتمندی شهروندان از طریق پاسخگویی سریع، به موقع  و جامع

۳- توسعه و بهبود استانداردهای ارائه خدمات

۴- سیاست گذاری برای کاهش عوامل بروز نارضایتی از طریق مستند سازی، طبقه بندی و اولویت بندی شکایات واصله

۵- تجزیه و تحلیل و بازنگری  کارآمدی قوانین و مقررات و ضوابط اجرائی مورد عمل در واحدهای تحت پوشش

۶- آسیب شناسی سازمانی و رفع  نقاط  ضعف از طریق تجزیه  و تحلیل شکایات

۷- کاهش میزان شکایات

۸- پاسخگو نمودن واحدهای تابعه دانشگاه در مقابل شکایات شهروندان و کارکنان