فهرست

شرح وظایف اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی بابل

شرح وظایف اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی بابل در 8 حیطه / کارکرد می باشد.

۱. برنامه ریزی

 

۱.     تهیه برنامه عملیاتی واحد به صورت دوره ای(سالیانه) بر اساس برنامه استراتژیک دانشگاه

۲.     تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر دوره ای و یا موردی از واحدهای تابعه دانشگاه / دانشکده برای سنجش میزان "مطابقت عمل و عملکرد" اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه در راستای سیاست های ابلاغی

 


۲. سازماندهی و فرآیندها

 

۳.     بررسی و پاسخگویی به شکایات مردمی از عملکرد واحدها و کارکنان دانشگاه و پیگیری نتایج 

۴.     مشارکت در کمیته های تخصّصی به منظور اجرای سیاست های مرتبط با ارتقاء سلامت اداری و ارزیابی عملکرد دانشگاه 
 
۵.     همکاری در تهیه و تدوین شاخص های عمومی و اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دانشگاه و واحدهای تابعه 

۶.     مشارکت در اجرای فرآیند ارزیابی عملکرد دانشگاه و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارسال به مسئولین ذیربط  

۷.     پیگیری اجرای مصوبات ارتقاء سلامت اداری در سطح دانشگاه 

۸.     کشف مفاسد اداری در حوزه دانشگاه از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارایه گزارش های لازم به مدیران و مسئولین ذیربط  

 


۳. نیروی انسانی ( آموزش و توانمندسازی )

 

۹.     مشارکت در نیازسنجی، تهیه بسته آموزشی تخصّصی برای کارکنان و کارشناسان واحد با هدف ارتقاء بهره وری و سلامت اداری

 


۴. راهبری و هدایت

 

۱۰.    ایجاد بانک های اطلاعاتی الکترونیک برای راهبری و نظارت بر  عملکرد خدمات و فرآیندهای واحد  

 


۵. پایش و نظارت

 

۱۱.    پایش دوره ای و منظم رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه با همکاری واحدهای تابعه

۱۲.    ایجاد سیستم داشبورد نظارتی برای رصد شاخص های مهم پیامدی عملکرد دانشگاه و تهیه و بازنگری چک لیست های مرتبط و ابزارهای پایش( با تاکید بر فنآوری اطلاعات )

۱۳.    بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردمی از آنان

۱۴.    بازرسی از عملکرد واحد های تابعه دانشگاه از نظر رعایت قوانین و آئین نامه های اداری و مالی

 


۶. هماهنگی درون بخشی و هماهنگی برون بخشی

 

۱۵.    هماهنگی با سازمان های نظارتی در سطح منطقه ( بازرسی کل کشور و . . . ) به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در سطح دانشگاه 

۱۶.    بهره گیری از توان کارشناسی حوزه های مختلف دانشگاه در راستای انجام ماموریت های محوله

 ۷. تهیه گزارش و مستندسازی

 

۱۷.   تهیه دوره ای و منظم گزارشات و آمار واحدها منطبق با سیاست ها و برنامه عملیاتی و ارائه به مراجع ذیربط

۱۸.   جمع بندی، تحلیل و پیگیری شکایات از عملکرد واحدهای تابعه دانشگاه به منظور شفاف سازی، پاسخگویی و اطلاع رسانی

 ۸. نوآوری  و  پژوهش

 

۱۹.    بهره گیری از فنآوری های نوین در جهت بهبود فرآیندهای تعالی سازمانی و بهبود عملکرد  

۲۰.    مطالعه و بررسی مستمر روش های انجام کار و آسیب شناسی مشکلات